Tải lên máy chủKế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

1/ Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa & Vận hành năm:

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện năm 2016

 - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2018Login

 - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2019

 - Kế hoạch vận hành lưới điện 2019

2/ Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa tháng:

 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 05/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 06/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 07/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 08/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 09/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 10/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 11/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 12/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 01/2017 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 05/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 06/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 07/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện 08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chưa lưới điện tháng 09/2018

-Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 12/2018

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 01/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 02/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 03/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 04/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 05/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 06/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 08/2019

3/ Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa tuần:

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 30/07/2018 đến 05/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 06/08/2018 đến 12/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 13/08/2018 đến 19/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 20/08/2018 đến 26/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 27/08/2018 đến 02/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 03/09/2018 đến 09/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 10/09/2018 đến 16/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/09/2018 đến 23/09/2018

- Kế hoạch bỏa dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/09/2018 đến 30/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 21/01/2019 đến 27/01/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 27/01/2019 đến 03/02/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 04/02/2019 đến 10/02/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 25/02/2019 đến 03/03/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 04/03/2019 đến 10/03/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 11/03/2019 đến 17/03/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 18/03/2019 đến 24/03/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 25/03/2019 đến 31/03/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/04/2019 đến 07/04/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 08/04/2019 đến 14/04/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 15/04/2019 đến 21/04/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 22/04/2019 đến 28/04/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 29/04/2019 đến 05/05/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 06/05/2019 đến 12/05/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 20/05/2019 đến 26/05/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 13/05/2019 đến 19/05/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 27/05/2019 đến 02/06/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 03/06/2019 đến 09/06/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 10/06/2019 đến 16/06/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/06/2019 đến 23/06/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/06/2019 đến 30/06/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/07/2019 đến 07/07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 08/07/2019 đến 14/07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 15/07/2019 đến 21/07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 22/07/2019 đến 28/07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 28/07/2019 đến 04/08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 12/08/2019 đến 18/08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 19/08/2019 đến 25/08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 02/09/2019 đến 08/09/2019

4/ Kế hoạch vận hành tháng.

- Kế hoạch vận hành tháng 01/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 02/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 03/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 04/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 05/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 06/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 07/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 08/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 09/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 10/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 11/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 12/2018

- Kế hoạch vận hành tháng 01/2019

- Kế hoạch vận hành tháng 02/2019

- Kế hoạch vận hành tháng 03/2019

- Kế hoạch vận hành tháng 04/2019

- Kế hoạch vận hành tháng 05/2019

- kế hoạch vận hành tháng 06/2019

- kế hoạch vận hành tháng 7/2019

5/ Kế hoạch vận hành tuần/năm 2018.

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018 (Tuần 32)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 20/08/2018 đến ngày 26/08/2018 (Tuần 34)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 03/09/2018 đến ngày 09/09/2018 (tuần 36)

_ kế hoạch vận hành tuần từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

- Kế hoạch vận hành tuấn từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018 (tuần 39)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 (tuần 40)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (tuần 41)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018 (Tuần 42)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngay 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018 (Tuần 43)

- Kế hoạch vận hành tuấn từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

- Kế hoạch vận hành tuấn từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 (tuần 46)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (Tuần 47)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 (Tuân 48)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 (Tuân 49)

- Kế hoạch vận hành tuấn từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018 (Tuần 50)

- Kế hoạch vận hành tuấn từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 (Tuần 51)

- Kế hoạch vận  hành tuần từ ngay 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018 (Tuần 52)

- Kế hoạch vận  hành tuần từ ngay 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 (Tuần 53)

- Kế hoạch vận hành tuấn từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (Tuần 01)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019 (Tuần 02)

- Kế hoạch tuần từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 (Tuần 03)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019 (Tuần 04)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 04/02/2019 đến 10/02/2019 (tuần 05)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 (Tuần 06)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 (Tuần 07)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019 (Tuần 08)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019 (Tuần 09)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019 (Tuần 10)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019 (Tuần 11)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019 (Tuần 12)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019 (Tuần 13)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 (Tuần 14)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019 (Tuần 15)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019 (Tuần 16)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019 (Tuần 17)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019 (Tuần 18)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 13/5/2019 đến nngày 19/5/2019 (Tuần 19)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019 (Tuần 20)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 27/05/2019 đến ngày 31/05/2019 (Tuần 21)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019 (Tuần 23)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019 (Tuần 24)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019 (Tuần 25)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019 (Tuần 22)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019 (Tuần 28)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019 (Tuần 29)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 28/07/2019 đến ngày 04/08/2019 (Tuần 30)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019 (Tuần 31)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019 (Tuần 32)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019 (Tuần 33)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019 (Tuần 34)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019 (Tuần 35)

6/ Kế hoạch vận hành ngày/năm 2018.

- Kế hoạch vận hành ngày 08/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 09/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 10/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 11/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 12/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 13/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 14/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 15/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 16/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 17/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 18/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 19/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 20/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 21/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 22/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 23/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 24/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 25/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 26/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 27/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 28/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 29/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 30/8/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 01/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 02/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 03/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 04/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 05/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 06/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 07/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 08/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 09/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 10/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 11/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 12/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 13/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 14/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 15/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 16/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 17/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 18/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 19/9/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 01/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 02/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 03/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 04/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 05/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 06/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 07/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 08/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 09/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 10/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 11/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 12/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 13/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 14/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 15/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 16/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 17/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 18/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 19/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 20/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 21/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 22/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 23/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 24/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 25/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 26/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 27/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 28/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 29/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 30/10/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 01/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 02/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 03/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 04/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 05/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 11/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 12/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 13/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 14/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 15/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 16/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 17/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 18/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 19/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 20/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 21/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 22/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 23/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 24/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 25/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 26/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 27/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 28/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 29/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 30/11/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 01/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 02/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 03/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 04/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 05/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 06/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 07/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 08/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 09/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 10/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 11/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 12/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 13/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 14/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 15/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 16/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 17/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 18/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 19/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 20/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 21/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 22/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 23/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 24/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 25/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 26/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 27/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 28/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 29/12/2018

- Kế hoạch vận hành ngày 30/12/2018

- kế hoạch vận hành ngày 31/12/2018

- kế hoạch vận hành ngày 01/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 02/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 03/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 04/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 05/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 06/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 07/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 08/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 09/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 10/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 11/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 12/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 13/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 14/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 15/01/2019

 - kế hoạch vận hành ngày 16/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 17/01/2019

 - kế hoạch vận hành ngày 18/01/2019

 - kế hoạch vận hành ngày 19/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 20/01/2019

 - kế hoạch vận hành ngày 21/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 22/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 23/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 24/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 25/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 26/01/2019

 -kế hoạch vận hành ngày 27/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 28/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 29/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 30/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 31/01/2019

- kế hoạch vận hành ngày 01/02/2019

- kế hoạch vận hành ngày 02/02/2019

 -kế hoạch vận hành ngày 03/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 04/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 05/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 06/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 07/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 08/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 09/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 10/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 11/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 12/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 13/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 14/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 15/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 16/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 17/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 18/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 19/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 20/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 21/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 22/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 23/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 24/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 25/02/2019

-kế hoạch vận hành ngày 26/2/2019

-kế hoạch vận hành ngày 27/2/2019

-kế hoạch vận hành ngày 28/2/2019

-kế hoạch vận hành ngày 01/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 02/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 03/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 04/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 05/3/2019

- kế hoạch vận hành ngày 06/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 07/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 08/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 09/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 10/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 11/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 12/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 13/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 14/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 15/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 16/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 17/3/2019

-kế hoạch van hanh ngay 18/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 19/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 20/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 21/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 22/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 23/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 24/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 25/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 26/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 27/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 28/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 29/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 30/3/2019

-kế hoạch vận hành ngày 31/3/2019

-kế hoạch công tác ngày 01/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 02/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 06/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 07/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 08/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 09/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 10/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 11/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 12/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 13/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 14/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 15/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 16/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 17/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 18/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 19/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 20/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 21/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 22/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 23/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 24/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 25/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 26/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 27/4/2019

-kế hoạch công tác ngày 28/4/2019

-kế hoạch vận hành ngày 29/4/2019

-kế hoạch vận hành ngày 30/4/2019

-kế hoạch vận hành ngày 01/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 02/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 03/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 04/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 05/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 06/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 07/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 08/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 09/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 10/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 11/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 12/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 13/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 14/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 15/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 16/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 17/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 18/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 19/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 20/5/2019

-kế hoạch vận hành ngày 5/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 6/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 7/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 8/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 9/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 10/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 11/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 12/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 13/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 14/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 15/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 16/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 17/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 18/8/2019

-kế hoạch công tác ngày 19/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 20/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 21/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 22/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 23/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 24/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 25/8/2019

-kế hoạch vận hành ngày 26/8/2019