LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC


-         Sản xuất và kinh doanh điện năng, sửa chữa thiết bị điện.

-         Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện, các dịch vụ khác liên quan tới ngành điện.

-         Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.

-         Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công và xây lắp các công trình đường dây và trạm biến điện đến cấp điện áp 500kV.

-         Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình điện đến cấp điện áp 500kV.

-         Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng.

-         Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng.

-         Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.

-         Tư vấn đầu tư xây dựng dự án viễn thông công cộng, dự án công nghệ thông tin.

-         Xây lắp các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.

-         Quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin.

-         Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.

-         Kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.

-         Dịch vụ quảng cáo thương mại.

-         Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng Internet.

-         Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn trong và ngoài nước; hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.

-         Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.