Tải lên máy chủKế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

1/ Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa & Vận hành năm:

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện năm 2016

 - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2018Login

 - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2019

 - Kế hoạch vận hành lưới điện 2019

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2020

- Kế hoạch vận hành lưới điện năm 2020

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 2021

 - Kế hoạch vận hành lưới điện năm 2021

2/ Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa tháng:

 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 05/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 06/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 07/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 08/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 09/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 10/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 11/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 12/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 01/2017 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 05/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 06/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 07/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện 08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chưa lưới điện tháng 09/2018

-Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 12/2018

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 01/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 02/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 03/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 04/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 05/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 06/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 09/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 10/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 11/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 12/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 01/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 02/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 03/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 04/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 05/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 06/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 07/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 08/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 09/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 10/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 11/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 01/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 02/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 03/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửachữa lưới điện tháng 04/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửachữa lưới điện tháng 05/2021

3/ Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa tuần:

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 30/07/2018 đến 05/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 06/08/2018 đến 12/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 13/08/2018 đến 19/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 20/08/2018 đến 26/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 27/08/2018 đến 02/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 03/09/2018 đến 09/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 10/09/2018 đến 16/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/09/2018 đến 23/09/2018

- Kế hoạch bỏa dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/09/2018 đến 30/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 04/05/2020 đến 10/05/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/06/2020 đến 07/06/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 06/07/2020 đến 12/07/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 13/07/2020 đến 19/07/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 10/08/2020 đến 16/08/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 17/08/2020 đến 23/08/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 24/08/2020 đến 30/08/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 31/08/2020 đến 06/09/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 07/09/2020 đến 13/09/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 21/09/2020 đến 27/09/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 28/09/2020 đến 04/10/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 12/10/2020 đến 18/10/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 25/10/2020 đến 01/11/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 02/11/2020 đến 08/11/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 16/11/2020 đến 22/11/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 23/11/2020 đến 29/11/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 15/02/2021 đến 21/02/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 22/03/2021 đến 28/03/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 29/03/2021 đến 04/04/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 05/04/2021 đến 11/04/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 12/04/2021 đến 18/04/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 19/04/2021 đến 25/04/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/05/2021 đến 23/05/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/05/2021 đến 30/05/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 31/05/2021 đến 06/06/2021
- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 14/06/2021 đến 20/06/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 21/06/2021 đến 27/06/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 28/06/2021 đến 04/07/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 05/07/2021 đến 11/07/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 19/07/2021 đến 25/07/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 26/07/2021 đến 01/08/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuầntừ ngày 09/08/2021 đến 15/08/2021

4. Kế hoạch vận hành tuần năm 2020:

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 04/05/2020 đến 10/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 18/05/2020 đến 24/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 01/06/2020 đến 07/06/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 15/06/2020 đến 21/06/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020 (tuần 25)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 29/06/2020 đến 05/07/2020 (tuần 26)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 13/07/2020 đến 19/07/2020 (tuần 28)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 20/07/2020 đến 26/07/2020 (tuần 29)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 27/07/2020 đến 02/08/2020 (tuần 30)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020 (tuần 31)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 10/08/2020 đến 16/08/2020 (tuần 32)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 17/08/2020 đến 23/08/2020 (tuần 33)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 24/08/2020 đến 30/08/2020 (tuần 34)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 31/08/2020 đến 6/09/2020 (tuần 35)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 07/09/2020 đến 13/09/2020 (tuần 36)

Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 21/09/2020 đến 27/09/2020 (tuần 38)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020 (tuần 40)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 12/10/2020 đến 18/10/2020 (tuần 41)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 25/10/2020 đến 01/11/2020 (tuần 43)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 02/11/2020 đến 08/11/2020 (tuần 44)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 09/11/2020 đến 15/11/2020 (tuần 45)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 16/11/2020 đến 22/11/2020 (tuần 46)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 23/11/2020 đến 29/11/2020 (tuần 47)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020 (tuần 48)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020 (tuần 50)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020 (tuần 51)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021 (tuần 52)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 04/01/2020 đến 10/01/2021 (tuần 01)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 01/02/2020 đến 07/02/2021 (tuần 05)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 15/02/2020 đến 21/02/2021 (tuần 07)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 22/03/2020 đến 28/03/2021 (tuần 11)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 29/03/2021 đến 04/04/2021 (tuần 12)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 05/04/2021 đến 11/04/2021 (tuần 13)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 12/04/2021 đến 18/04/2021 (tuần 14)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 19/04/2021 đến 25/04/2021 (tuần 15)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 17/05/2021 đến 23/05/2021 (tuần 19)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 24/05/2021 đến 30/05/2021 (tuần 20)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 31/05/2021 đến 06/06/2021 (tuần 21)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 14/06/2021 đến 20/06/2021 (tuần 23)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 21/06/2021 đến 27/06/2021 (tuần 24)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 28/06/2021 đến 04/07/2021 (tuần 25)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 05/07/2021 đến 11/07/2021 (tuần 26)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 19/07/2021 đến 25/07/2021 (tuần 28)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 26/07/2021 đến 01/08/2021 (tuần 29)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021 (tuần 30)

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 09/08/2021 đến 15/08/2021 (tuần 31)