1/ Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa tháng:

 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 05/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 06/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 07/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 08/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 09/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 10/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 11/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa  lưới điện tháng 12/2016 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 01/2017 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 05/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 06/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 07/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện 08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chưa lưới điện tháng 09/2018

-Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 12/2018

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 01/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 02/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 03/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 04/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 05/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 06/2019

- Kế hoạch bỏa dưỡn sửa chữa lưới điện tháng 07/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 08/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 09/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 10/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 11/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 12/2019

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 01/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 02/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 03/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 04/2020

2/ Kế hoạch vận hành tháng:

- Kế hoạch vận hành tháng 01/2020

- Kế hoạch vận hành tháng 02/2020

- Kế hoạch vận hành tháng 03/2020

- Kế hoạch vận hành tháng 04/2020

- Kế hoạch vận hành tháng 05/2020

- Kế hoạch vận hành tháng 06/2020

- Kế hoạch vận hành tháng 07/2020

- Kế hoạch vận hành tháng 08/2020