- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 30/07/2018 đến 05/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 06/08/2018 đến 12/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 13/08/2018 đến 19/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 20/08/2018 đến 26/08/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 27/08/2018 đến 02/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 03/09/2018 đến 09/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 10/09/2018 đến 16/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/09/2018 đến 23/09/2018

- Kế hoạch bỏa dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/09/2018 đến 30/09/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 04/05/2020 đến 10/05/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tuần từ ngày 01/06/2020 đến 07/06/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 20/07/2020 đến 26/07/2020

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chũa tuần từ ngày 07/09/2020 đến 13/09/2020 (tuan 36)

4. Kế hoạch vận hành tuần năm 2020:

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 04/05/2020 đến 10/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 18/05/2020 đến 24/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 25/05/2020 đến 31/05/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 01/06/2020 đến 07/06/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 15/06/2020 đến 21/06/2020

- Kế hoạch vận hành tuần từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020 (tuần 25)