THÔNG BÁO kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020
Thực hiện Thông báo số 4080/TB-PCBP ngày 22/12/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020. Căn cứ Bảng tổng hợp điểm chấm bài thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 ngày 29/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Điện lực Bình Phước.   Nay, Công ty Điện lực Bình Phước thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:
Chi tiết...
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Phước và những năm tiếp theo, nay Công ty Điện lực Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
Chi tiết...
THÔNG BÁO Về việc thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020
Căn cứ Thông báo số 1899/TB-PCBP ngày 01/7/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng lao động năm 2020. Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước thông báo đến các ứng viên dự tuyển về thời gian tổ chức thi tuyển dụng và một số nội dung liên quan như sau:
Chi tiết...
THÔNG BÁO "tổ chức thi tuyển dụng lao động đối với Kỹ sư Hệ thống điện"
Chi tiết...
THÔNG BÁO "tuyển dụng lao động năm 2017"
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Điện lực Bình Phước và những năm tiếp theo, nay Công ty Điện lực Bình Phước thông báo cần tuyển công nhân điện, cụ thể như sau:
Chi tiết...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao động đợt I năm 2013 (phần kiến thức chuyên môn)
Căn cứ theo thông báo số 393/TB-PCBP ngày 13/03/2013 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng lao động đợt I năm 2013.
Chi tiết...
THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng lao động đợt I năm 2013
Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2013 của đơn vị và những năm tiếp theo, nay Công ty Điện lực Bình Phước thông báo cần tuyển các ứng viên có trình độ và năng lực như sau:
Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng đợt I năm 2011
Căn cứ kế hoạch sử dụng lao động và nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011 của đơn vị, nay Công ty Điện lực Bình Phước thông báo cần tuyển các ứng viên có năng lực vào vị trí sau:
Chi tiết...
 
Đầu trang