Nếu bạn quên mật khẩu của bạn một email với một liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ đăng ký của bạn. Nhấp vào liên kết trong email đó và bạn sẽ được đưa đến một trang nơi bạn có thể sau đó tạo ra một mật khẩu mới.
Nhập tên người dùng của bạn ở đây. Trong hầu hết trường hợp, điều này sẽ là địa chỉ email của bạn.