Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015

Thực hiện Quyết định số: 2256/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện có hiệu lực từ ngày 16/03/2015. Theo đó, đối với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt trong ngày 16/03/2015 Công ty Điện lực Bình Phước đã thực hiện chốt chỉ số công tơ để làm cơ sở tính toán sản lượng điện tính theo giá cũ và giá mới. Riêng các khách hàng sinh hoạt được tính theo phương pháp nội suy. Để giúp khách hàng nắm rõ hơn về các tính tiền điện trong kỳ thay đổi giá điện ngày 16/03/2015 (hóa đơn tháng 03/2015), Công ty Điện lực Bình Phước thông báo đến khách hàng sử dụng điện một số các tính hóa đơn tiền điện trong tháng có thay đổi giá tại thời điểm ngày 16/03/2015.

Cụ thể:
I/ Cách tính hoá đơn khách hàng sinh hoạt:
Cách tính hoá đơn dành cho các hóa đơn tháng 03/2015 có ngày ghi chỉ số từ ngày 17/03/2015 đến ngày 31/03/2015 và các hóa đơn tháng 04/2015 có ngày ghi chỉ số từ ngày 01/04/2015 đến ngày 14/04/2015 cho 01 hộ sử dụng điện sinh hoạt thông thường (không phải phát triển mới, không có thay đổi giữa kỳ) trong một tháng như sau:
a. Nguyên tắc tính sản lượng (nội suy):
Nguyên tắc tính nội suy sản lượng được sử dụng để tính sản lượng cho các khoảng trước và sau đổi giá.

Công thức tính sản lượng tính theo giá cũ:= (ngày đổi giá – ngày đầu kỳ ghi chỉ số/(ngày cuối kỳ ghi chỉ số- ngày đầu kỳ ghi chỉ số+1)* Tổng điện năng tiêu thụ trong tháng
Công thức tính sản lượng tính theo giá mới:

Trong đó
- NĐK: Ngày đầu kỳ ghi chỉ số
- NCK: Ngày cuối kỳ ghi chỉ số (ngày hóa đơn)
- NĐG: Ngày đổi giá Nhà nước (16/03/2015)
- ĐTT: Tổng điện năng tiêu thụ trong tháng
- ĐTT_C: Số KWh tính theo giá cũ
- ĐTT_M: Số KWh tính theo giá mới
b. Nguyên tắc tính định mức Bậc thang
Sản lượng điện tại mỗi bậc thang được tính theo nguyên tắc sau:


Bậc thang Giá cũ Giá mới
Đơn giá Sản lượng định mức Đơn giá Sản lượng định mức
Bậc 1 (50 kwh đầu) 1.388 SL1 = (NSD/NĐM) * 50 1.484 SL1m = 50 – SL1
Bậc 2 (50 kwh tiếp theo) 1.433 SL2 = (NSD/NĐM) * 50 1.533 SL1m = 50 – SL2
Bậc 3 (100 kwh tiếp theo) 1.660 SL3 = (NSD/NĐM) * 100 1.786 SL1m = 100 – SL3
Bậc 4 (100 kwh tiếp theo) 2.082 SL4 = (NSD/NĐM) * 100 2.242 SL1m = 100 – SL4
Bậc 5 (100 kwh tiếp theo) 2.324 SL5 = (NSD/NĐM) * 100 2.503 SL1m = 100 – SL5
Còn lại 2.399 SL6 = ĐTT_C -2.587 SL6m = ĐTT_M -

Trong đó:
- NSD: Số ngày sử dụng điện trước ngày đổi giá (từ ngày 15/03/2015 về trước).
- NĐM: Số ngày quy định được hưởng 1 định mức bậc thang. Các hóa đơn từ ngày 17/03/2015 đến 31/03/2015 thì NĐM là 28 ngày. Các hóa đơn từ ngày 01/04/2015 đến 14/04/2015 thì NĐM là 31 ngày.
- SLi: Sản lượng được áp giá cũ với bậc thang thứ i;
- SLim: Sản lượng được áp giá mới với bậc thang thứ i.


II/ Đối với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt (thuộc đối tượng chốt chỉ số) Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện chốt chỉ số trong ngày 16/03/2015 để tính hóa đơn:
1. Cách tính hóa đơn tiền điện:
- Sản lượng tính theo giá cũ = (Chỉ số chốt – Chỉ số đầu kỳ ghi chỉ số) x Hệ số nhân của hệ thống đo đếm.
- Sản lượng tính theo giá mới = (Chỉ số cuối kỳ ghi chỉ số - Chỉ số chốt) x Hệ số nhân của hệ thống đo đếm.
- Tiền điện = Sản lượng tính theo giá cũ (điện năng tiêu thụ trước khi chốt chỉ số) x giá bán điện cũ + = Sản lượng tính theo giá mới (điện năng tiêu thụ sau khi chốt chỉ số) x giá bán điện mới
Công ty Điện lực Bình Phước thông báo đến khách hàng sử dụng điện các tính toán hóa đơn tiền điện áp dụng trong kỳ đổi giá ngày 16/03/2015. Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng điện xin phản hồi về Phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực trực thuộc hoặc Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Bình Phước để được giải đáp./.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
 

In      Trở về 1
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 (00:00 - 14/04/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:00 - 13/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:00 - 21/12/2012)
   Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12 (00:00 - 21/12/2012)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (00:00 - 01/07/2012)

Đầu trang